Privacy

Privacy

TTS-Telecom gevestigd en kantoorhoudende te (9501 NG) Stadskanaal, aan de H.J. Kniggestraat 59A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TTS-Telecom
H.J. Kniggestraat 59A
9501NG Stadskanaal
www.tts-teleocom.nl
088-1717171

Bij TTS-Telecom zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TTS-Telecom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Doel en grondslag van de verwerking

TTS-Telecom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestellingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • TTS-Telecom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TTS-Telecom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van TTS-Telecom) tussen zit.

 

Bewaartermijn Persoonsgegevens

TTS-Telecom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegeven

Bewaartermijn

Reden

Personalia

Tot 30 dagen opzegging

Correspondentie

Bedrijfsgegevens

Wettelijk vastgesteld

Levering
Facturatie

Adres

Wettelijk vastgesteld

Levering
Correspondentie
Facturatie

Bankrekening + IBAN

Wettelijk vastgesteld

Facturatie

KvK & BTW Nummer

Wettelijk vastgesteld

Facturatie

Website

Tot 30 dagen opzegging

Check bedrijfsvoering

Email

Tot 30 dagen opzegging

Correspondentie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TTS-Telecom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TTS-Telecom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

TTS-Telecom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TTS-Telecom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@tts-telecom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TTS-Telecom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TTS-Telecom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

TTS-Telecom heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Op organisatorisch niveau conformeren wij ons aan de ISO27001 norm voor informatieveiligheid.

  • Certificering voor het beheer van klantgegevens.
  • Er is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en er zijn met medewerkers en Verwerkers afspraken gemaakt omtrent de naleving hiervan.
  • Er zijn procedures opgesteld rondom risicobeoordeling en risicobehandeling, en incidentafhandeling.
  • Er is een fysiek en logisch toegangsbeleid met betrekking tot de diverse niveaus binnen de Verwerker-omgeving om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
  • Er is een authenticatie- en wachtwoordbeleid om ongeautoriseerde login te voorkomen en sterk wachtwoordgebruik te borgen.
  • Er wordt regelmatig getest op technische kwetsbaarheden binnen het netwerk en omliggende systemen door een eigen securityteam.
  • Er is een procedure ingesteld om applicaties up-to-date te houden.

 

 • Op technisch niveau hebben wij onderstaande maatregelen getroffen:
  • HTTPS encryptie voor web-services
  • SSL Certificaten
  • Persoonlijke login met wachtwoorden voor medewerkers
  • Firewall(s) voor het Internet
  • Session Border Controller voor de MyConnect (Telepo) dienst
  • AntiVirus software op de PC’s en Servers
  • Regelmatige back-up’s van gegevens binnen de systemen.
  • Géén back-ups buiten het vaste (bekabelde en beveiligde) netwerk
  • Uitgebreide logging van gebeurtenissen op de systemen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@tts-telecom.nl  

TTS-Connect uw voip provider voor de zakelijke markt