Algemene voorwaarden

SERVICE-, SUPPORT- EN BEHEERVOORWAARDEN

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (A) uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen die betrekking hebben op service-, support en beheerdienstverlening door TTS. In geval van strijdigheid tussen deze Service-, Support- en Beheervoorwaarden en de Algemene Bepalingen, hebben deze Service-, Support- en Beheervoorwaarden voorrang.

Werkingssfeer

1.1  TTS zal naar beste vermogen de service-, support- en beheerwerkzaamheden verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst. Binnen de dekking van voornoemde service- en/of, support-en/of beheerovereenkomst vallen alleen de in bijlage I van het bij voornoemde overeenkomst behorende contractfor­mulier expliciet gedefinieerde aspecten van de service- en/of,  support- en/of beheerdienstverlening.

1.2  In geval van servicedienstverlening, verbindt TTS zich jegens Opdrachtgever gedurende de over­een­geko­men periode zorg te dragen voor het verrichten van servicewerkzaamheden aan de in bijlage II van de betreffende serviceovereen­komst vermelde Apparatuur en/of Programmatuur, op de daarbij aange­geven locatie. In geval van support-en/of beheerdienstverlening, verbindt TTS zich jegens Op­drachtgever gedurende de over­een­geko­men periode tot het verlenen van de op het contractformulier expliciet gespecifi­ceerde vorm(en) van ondersteu­ning, ten aanzien van de in bijlage II van de betref­fende support- en/of beheerovereenkomst vermelde Apparatuur en Programmatuur, tenein­de deze operati­oneel te houden.

1.3  Nadat en voor zover TTS hieraan haar schriftelijke goedkeuring verbonden heeft, is Opdrachtgever gerechtigd Apparatuur resp. Programmatuur, die onder een service-, en/of support- en/of beheerovereenkomst valt, te vervan­gen door andere Apparatuur resp. Programmatuur. Opdracht­gever dient voor de aanvraag daartoe gebruik te maken van het daartoe bestemde mutatie­for­mulier.

1.4  TTS is gerechtigd zich, bij de uitvoering van haar service- en/of, support- en/of beheerverplichting(en) jegens Opdrachtgever, van door haar ter zake kundig geachte derden te bedienen.

1.5  Wijzigingen, doorhalingen en/of toevoegingen in service- en/of, support- en/of beheerovereenkomsten hebben slechts werking, indien dit door partijen schriftelijk is overeengekomen.

1.6  De rechten welke Opdrachtgever aan een service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst ont­leent, hebben slechts gelding tussen partijen en zijn der­halve niet over­draagbaar aan derden.

1.7  Indien en voor zover TTS Apparatuur en/of Programmatuur van derden aan Opdrachtgever levert c.q. ter beschikking stelt en hierbij (direct of indirect) door de derde tevens (licen­tie)voorwaarden van toepassing worden verklaard, zijn deze laatstgenoemde voorwaarden alleen van toepassing indien en voor zover deze een aanvulling vormen op de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van doublure of strijdigheid prevaleren voor Opdrachtgever de meest beperkende of meest stringente voorwaarden, zodanig dat het handelen of nalaten van Opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op grond van enige toepasselijke voorwaarde oplevert.

2. In werking treden en looptijd van een overeenkomst

2.1  Service- en/of, support- en/of beheerovereenkomsten treden in werking op de op het contractformulier vermelde ingangsdatum en worden steeds aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar, tenzij schrif­telijk anders is overeengeko­men.

2.2  De looptijd van de service- en/of , support- en/of beheerovereenkomst wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een der partijen deze uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de (verlengde) looptijd bij aangetekend schrijven opzegt.

2.3  Gedurende de looptijd van de service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk verzoeken om Apparatuur toe te voegen en/of te verwijderen, waarbij na hercalculatie de eventuele tariefverhoging zal worden doorberekend doch een eventuele tariefverlaging nimmer zal leiden tot enige restitutie of verlaging van de contractprijs tijdens de looptijd tot eerstvolgende vervaldatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4  Indien de Apparatuur of een gedeelte daarvan wegens technische slijtage naar het oordeel van TTS niet meer op verantwoorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of andere dan in deze overeenkomst omschreven werkzaamheden noodzakelijk zijn, is TTS gerechtigd de serviceovereenkomst met betrekking tot die (delen van de) Apparatuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen.

3. Voorwaarden voor acceptatie

3.1  Opdrachtgever dient over de volledige en vrije eigendom van de Apparatuur te beschikken, dan wel schrif­telijke toestem­ming van de eigenaar te hebben tot het aangaan en nakomen van de service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst. Met betrekking tot een onder deze voorwaarden vallende service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst dient Opdrachtgever ten aanzien van de Programmatuur rechtheb­bende te zijn, dan wel – voor zover benodigd – over toestemming van de recht­hebbende te beschikken tot aangaan en nakoming van die overeenkomst. Met betrekking daartoe vrijwaart Opdrachtgever TTS uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.

3.2  De onder de betreffende service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst vallende Apparatuur dient compleet te zijn; eventuele door of vanwege Opdracht­gever daaraan aangebrachte wijzigingen dienen vooraf­gaand aan de inspectie door TTS door Opdrachtge­ver aan TTS te zijn gemeld. Dit geldt evenzeer ten aanzien van onder een service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst vallende Programmatuur, op zichzelf en in samenhang met de Apparatuur waar deze op werkt.

3.3  De Apparatuur dient te functioneren in een ruimte, die door de fabrikant goedgekeurde faciliteiten/eigenschappen bevat, alsmede aan de eventuele aanvullingen daarop, welke door TTS schriftelijk zijn afgegeven.

3.4  TTS is gerechtigd aan Apparatuur, benodigde faciliteiten en/of Programmatuur, die niet aan de door haar gestelde eisen voldoen, voor rekening en risico van Op­drachtgever de door TTS noodzake­lijk geachte werkzaamheden te laten verrichten, teneinde deze weer in de door TTS gewenste conditie te brengen, na overleg met de Opdrachtgever.

3.5  Opdrachtgever dient ten aan­zien van Programmatuur, waarop een service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst betrekking heeft, op een aan iedere gebrui­ker daarvan bekend zijnde eenvou­dig toegan­ke­lijke plaats vol­doen­de up to date documentatie/hand­leidingen be­schik­baar te stellen. De originele Programmatuur dient op de originele gegevensdrager(s) aanwezig te zijn en op verzoek aan TTS beschikbaar te worden gesteld.

4. Service

4.1  Servicewerkzaamheden kunnen bestaan uit het verrichten van correctief en/of preventief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het opheffen van storingen die zijn ontstaan bij normaal gebruik van de Apparatuur ten gevolge van normale slijtage en door eigen gebreken aan de Apparatuur, met inbegrip van de uitvoering van noodzakelijke reparaties en vervanging van onderdelen. Preven­tief onderhoud, voor zover dat uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd, houdt inspectie, afstelling en inwendige reini­ging van de Apparatuur in, voor zover TTS dit noodzakelijk acht ter voorko­ming van sto­ring(en) alsmede het maken van een software back up . TTS behoudt zich het recht voor om preventief onder­houd, indien en voor zover dat onderdeel uitmaakt van de verplichtingen van TTS, gelijktij­dig met of na correctief onderhoud uit te voeren. Onder een storing aan Apparatuur wordt verstaan het niet of niet zonder onderbre­king voldoen aan bij de Apparatuur geleverde specificaties. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aange­toond en kan worden gereproduceerd.

4.2  TTS is niet gehouden werkzaamheden te verrichten indien dat bezwaarlijk is geworden vanwege door of namens Opdracht­gever gedurende de looptijd van de betreffende service- en/of, support-en/of beheerovereenkomst uitgevoerde herstellingen en/of verande­ringen in de Apparatuur, configuratie en/of Programmatuur, welke niet door of namens TTS zijn uitgevoerd of door gebruik van of combinatie met andere appara­ten dan wel onderde­len daarvan.

4.3  TTS verkrijgt de in het kader van de serviceverlening vervangen onderde­len in eigendom; de door haar geplaats­te vervangende onder­de­len maken vanaf dat moment deel uit van de Apparatuur.

4.4  Indien TTS in het kader van serviceverlening een klacht van Opdrachtgever daaromtrent gegrond acht, is TTS niet gehouden tot enige andere of verdergaande ver­plichting dan het zo spoedig mogelijk opnieuw c.q. alsnog herstellen van de Apparatuur, dan wel vervanging van het eventueel geleverde.

5. Voorzieningen en toegang

5.1  Servicewerkzaamheden zullen – afhankelijk van de toepasselijke contractvorm – in beginsel op de servicelocatie worden ver­richt. Opdrachtgever is gehouden daartoe alle door TTS noodzake­lijk geachte faciliteiten ter beschikking te stellen en door TTS aangewezen personeel of derden voor het verrichten van servicewerkzaamhe­den op de plek waar de Apparatuur staat steeds een vrije, onbelemmerde en veilige toegang te verschaf­fen.

5.2  TTS behoudt zich het recht voor om haar serviceverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat niet aan de gestelde voorwaarden van lid 1 van dit artikel is voldaan en/of zich op de plaats van opstelling van de Apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van TTS, risico’s voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers van TTS en/of diens leveranciers met zich meebrengen.

5.3  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens het verrichten van servicewerkzaamheden door personeel van TTS of derden namens TTS, steeds een daartoe aangewe­zen personeelslid bereikbaar is. Buiten de in artikel 11.1 van deze voorwaarden bedoelde uren dient steeds een door Opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn.

5.4  Op­dracht­gever is gehouden TTS, indien en voor zover TTS dit noodzakelijk acht, in de gelegenheid te stellen binnen de overeengekomen servicetijden aangevangen servicewerkzaamhe­den buiten die uren voort te zetten.

6. Support en/of Beheer

6.1  De ondersteunende werkzaamheden krachtens de support- en/of beheerovereenkomst  kunnen bestaan uit telefonische adviesverlening met betrekking tot het gebruik en functioneren van de betreffende Apparatuur en Programmatuur, diverse vormen van (systeem)beheer, alsmede verlening van interne/telefonische ondersteuning bij storin­gen en/of beheerproblemen, of een combinatie daarvan met remote of on-site assisten­tie. On-site onder­steuning vindt eerst plaats, nadat gebleken is dat telefo­nische assisten­tie niet afdoende is. Onder een storing aan Programmatuur wordt verstaan het niet of niet zonder onderbre­king voldoen aan bij de Programmatuur geleverde specificaties. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aange­toond en kan worden gereproduceerd.

6.2  Ondersteuning kan slechts betrekking hebben op de Apparatuur alsmede op (de releases van) de Programmatuur, als vermeld in bijlage II van de betref­fende support en/of beheerovereenkomst. Opdrachtgever is verplicht TTS onver­wijld te informeren omtrent eventuele wisseling van Apparatuur en/of (van relea­ses van de) Programmatuur overeenkomstig het hiervoor gestelde in artikel 19.3 van deze overeenkomst .

6.3  TTS is gerechtigd in het kader van het onder lid 1 van dit artikel genoemde tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen. TTS garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbre­king of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

6.4  Opdrachtgever is gehouden gedurende de looptijd van de be­tref­fende support- en/of beheerovereenkomst door of namens hem uitge­voerde verande­ringen in de Apparatuur en/of configuratie of gebruik van andere appara­ten en/of Programmatuur dan wel onderdelen daar­van, een en ander in samenhang met de te ondersteunen Programmatuur, per omgaan­de aan TTS te melden.

6.5  TTS behoudt zich het recht voor om haar support- en/of beheerverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat niet aan de gestelde voorwaarden van lid 2 en 3 van dit artikel zijn voldaan en/of zich op de plaats waar de Apparatuur en Programmatuur is geïnstalleerd omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van TTS, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van de leveranciers met zich meebrengen.

6.6  De bepalingen van arti­kel 23 van deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepas­sing op on-site support- en/of beheerdienstverlening. Op­drachtge­ver dient steeds een vrije, onbelemmerde en veilige toegang te ver­schaf­fen tot de plek waar de Apparatuur en Programmatuur in kwestie zich bevinden.

7. Storingsmeldingen en responsetijd

7.1  Wanneer TTS een storingsmelding ontvangt gedurende de normale werktijden, is TTS gehouden binnen de op het contractformulier genoemde responsetijd techni­sche assistentie te verlenen, met inachtneming van het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaal­de. Indien TTS, in afwijking van de betreffen­de service- of support/ beheerovereenkomst, ooit buiten de daarop betrek­king hebbende normale uren assistentie verle­ent, kan dat nimmer enig recht daarop doen ontstaan.

7.2  TTS zal niet in verzuim zijn indien de responsetijd wordt overschreden, noch aansprake­lijk zijn voor schade uit enige vertra­ging voortvloeiend, indien deze haar oorzaak vindt in omstandigheden buiten TTS gelegen.

7.3  TTS is niet gehouden (tijdig) service en/of on-site support- en/of beheer te verlenen, indien en voor zolang de locatie van de Apparatuur of Programmatuur niet per personen­auto bereikbaar is. TTS is alsdan gerechtigd haar verplich­ting op te schorten, terwijl zij zich tevens op over­macht zal kunnen beroepen in geval van onmogelijk­heid de locatie (tijdig) te bereiken door verkeers­proble­men, daaronder begrepen oponthoud op de autowegen of veer­dien­sten, door weersomstandig­heden of door regels van overheids­wege. De responsetijd wordt in geval van een verhinde­ring als in dit lid bedoeld, gerekend vanaf het moment dat de belemme­ring zal zijn opgeheven.

7.4  Opdrachtgever is gehouden storingen tijdens kantooruren onver­wijld aan TTS te melden.

8. Vervangende Apparatuur

8.1  Dit artikel is slechts toepasselijk op overeenkomsten waarin een clausule met betrekking tot vervangende Apparatuur is opgenomen. Bij overeenkomsten, waarin een clausule ter zake van vervangende Apparatuur ontbreekt, bestaat zijdens Opdrachtgever geen recht op vervangende Apparatuur.

8.2  Door TTS bij Opdrachtgever geplaatste vervangende Apparatuur, die door TTS tijdelijk wordt ingezet indien een storing niet kan worden opgeheven binnen de daarvoor overeenge­komen tijd, onge­acht de reden daarvan, gaat nimmer in eigendom over aan Opdrachtgever, tenzij vooraf, dan wel achteraf, schrif­telijk anders is/wordt overeengekomen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, de in dit artikel bedoelde vervan­gende Apparatuur op enigerlei wijze te bezwaren, in de macht van een derde te (doen) brengen, of te vervreemden.

8.3  Opdrachtgever is gehouden al het mogelijke in het werk te stellen om de in dit artikel bedoelde vervangende Apparatuur in dezelfde staat te houden, als waarin deze door TTS is aangeleverd c.q. geplaatst. Oordeelkundig en zorgvuldig gebruik door Opdrachtgever, haar medewerkers of door haar aangewezen derden daaronder begrepen. Opdrachtgever dient in dat verband alle redelijke voorschriften en aanwijzingen van TTS of een daartoe door TTS aangewezen derde stipt op te volgen c.q. uit te voeren.

8.4  Het is Opdrachtgever of een niet door TTS geautoriseerde derde niet toegestaan door TTS bij Opdrachtgever geplaatste vervan­gende Apparatuur, zonder toestemming van TTS, te verplaatsen of veranderingen daaraan aan te brengen.

8.5  Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de vervangende Apparatuur, die ontstaat door het niet voldoen aan het gestelde in lid 3 en 4 van dit artikel. Hieronder valt schade als gevolg van handelen in strijd met de gebruiksvoor­schrif­ten, gebruik van defecte, onge­schikte of inferieure accessoires en/of verbruiks­ma­te­ri­alen, daaronder begrepen excessief gebruik van de Apparatuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, nalatig­heid, opzet of onacht­zaam­heid van Op­drachtgever, haar medewerkers of der­den waar­van ze zich bedient, alsmede buiten de Apparatuur zelf gelegen oorza­ken, als bijvoorbeeld braak, statische ontla­ding, bliksem­inslag en water­schade.

8.6  Op voet van het gestelde in het vorige lid van dit artikel is Opdrachtgever tevens aansprakelijk voor schade die zijzelf, haar medewerkers of derden daardoor lijden, inbreuk op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen.

9. Prijzen en tarieven

9.1  Onverminderd het overige in dit artikel en de Algemene Bepalingen (A) bepaalde, dient het voor service en/of support en/of beheer toepasselijke tarief (inclusief BTW), bij vooruitbeta­ling door Opdrachtge­ver te worden voldaan voor de duur van de service- en/of support/ beheerovereenkomst, uiterlijk op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel van de betreffende verlengingsperiode.

9.2  TTS is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de service en/of support en/of beheer op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien TTS gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, kan TTS hiervoor een afzonderlijke vergoeding conform de gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

9.3  De tarieven voor de diensten zoals overeengekomen in een service-en/of suport- en/of beheerovereenkomst zijn hierin steeds schriftelijk vastgelegd. TTS kan de overeengekomen tarieven per 1 juli en per 1 januari aanpassen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdeelprijzen e.d. De aanpassingen dienen voor zover zij meer dan twee (5) % bedragen, minimaal dertig (30) dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de aangekondigde prijsverhoging meer bedraagt dan 150 % van het relevante CBX-indexcijfer, of de door de branchevereniging schriftelijk geadviseerde prijsverhoging, afhankelijk van wat het hoogste is, is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven, welke opzegging door TTS binnen veertien (14) dagen voor ingang van de prijsverhoging ontvangen dient te zijn.

9.4  Indien TTS op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst (inclusief bijlagen) vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtge­ver aan TTS worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van TTS.

9.5  Indien Opdrachtgever recht heeft op een in de support en/of beheerovereenkomst vastgesteld aantal uren aan ondersteuning per contractjaar, wordt overschrijding hiervan door TTS separaat in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.6  Indien bij een storing de servicewerkzaamheden aanvangen buiten de normale werkuren, of indien deze om 17.00 uur nog niet beëindigd zijn, danwel binnen een redelijke tijd na 17.00 uur afgerond zal worden, kunnen – indien een en ander op verzoek van op­drachtgever geschiedt of deze hieraan zijn goedkeuring hecht – de kosten van overwerk aan opdracht­gever in rekening worden gebracht, evenals alle op deze herstel­ling betrekking hebbende noodzakelijke reis-, ver­blijf- en/of hotel­kosten, tenzij anders is overeengekomen in de van toepassing zijnde service- en/of, support- en/of beheerovereenkomst.

9.7  De tussen partijen overeengekomen tarieven gelden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, voor normale werktijden, van maandag t/m vrijdag gedurende maximaal 8 uur per dag, tussen 09:00 en 17.00 uur. Voor zover tussen partijen niet anders is overeengekomen, geldt voor werkzaamheden buiten deze normale werktijden, een opslagpercentage van 50% voor overuren op weekdagen tot 19.30 uur. Voor werkzaamheden op andere uren en op zaterdag bedraagt het opslagpercentage 100%, voor werkzaamheden op zon- en feestdagen bedraagt deze 150%. Opdrachtgever is niet gerechtigd te verlangen dat overwerk wordt verricht en geschiedt slechts in overleg met TTS

9.8  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is niet in de overeenge­ko­men prijs/tarief begrepen en wordt afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op dat moment bij TTS geldende tarieven:

 1. a) ge- en verbruiksmaterialen zoals printkoppen, drums, toner, fusing-units, batterijen, inktcartridges, tape, diskettes, printlinten, etc. alsmede glasplaten, snoeren, kabels, bekabeling, welke in verband met de door TTS te verrichten werk­zaamheden aan Op­drachtgever worden geleverd;
 2. b) servicewerkzaamheden welke door TTS verricht dienen te worden of kosten die ontstaan als gevolg van strijdigheid met de gebruiksvoor­schrif­ten – gebruik van defecte, onge­schikte of inferieure accessoires en/of verbruiksmate­ri­alen daaronder begrepen -, excessief gebruik van de Apparatuur, nalatig­heid, opzet of onacht­zaam­heid van Op­drachtgever of der­den waar­van deze zich bedient;
 3. c) servicewerkzaamheden welke door TTS verricht dienen te worden als gevolg van inbrandingsverschijnselen en/of afnemend contrast en/of helderheid bij monitoren;
 4. d) kosten in verband met het door Opdrachtgever niet (tijdig) voldoen aan de in de service en/of support/ beheerovereenkomst en onderhavige algemene voorwaarden genoemde op hem rustende dan wel de vervangingskosten van onderdelen alsmede werkzaamheden voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door Opdrachtgever dan wel anderen dan TTS ;
 5. e) kosten verband houdende met verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van Apparatuur en/of Programmatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan;
 6. f) buiten de overeenkomst vallende werkzaamheden, zoals het op verzoek van Opdrachtgever modificeren van Apparatuur;
 7. g) werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen voortvloeiende uit het onoordeelkundig gebruik van de Apparatuur of van buiten komende oorzaken als fouten in communica­tie­lijnen of in spanningsvoorziening, braak, statische ontlading, blikseminslag, waterschade of koppelingen met c.q. gebruikmaking van Apparatuur, Programmatuur of materialen die niet onder de overeenkomst vallen en/of ge­bruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van anderen niet aan TTS toe te rekenen oorzaken of indien de Programmatuur door anderen dan TTS, of zonder autorisatie van TTS, is gewijzigd, herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;
 8. h) transportkosten van technici en gereedschappen en/of Apparatuur welke TTS moet maken, teneinde de bedongen service te kunnen verlenen op Apparatuur, welke zich niet op het vaste land van de Nederland be­vindt. Zeeuws Vlaande­ren en de Waddeneilanden worden niet onder het vasteland van Nederland begrepen;
 9. i) wachturen, indien in opdracht van of door opdrachtgever de werkzaamheden dienen te worden onderbroken;
 10. j) arbeidsuren en voorrijkosten, indien naar het oordeel van TTS door opdrachtgever ten onrechte en of nodeloos om service is verzocht;
 11. k) verloren uren die ontstaan doordat, anders dan bij het afsluiten van de overeenkomst, de locatie van opdrachtgever al dan niet door overheidsmaatregelen niet of moeilijk bereikbaar zijn voor de service engineer en zijn bedrijfsauto;
 12. l) alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opheffen van storingen, het onderkennen en/of oplossen van problemen zowel in hardware als in software ten gevolge van elke vorm van het Millenniumprobleem.

9.9  Indien de kosten voor het opheffen van een storing meer dan zeventig (70) % van de nieuwwaarde van de Apparatuur en/of een onderdeel van de Apparatuur, zulks met een maximum van € 5.000,00 (zegge vijfduizend Euro), is TTS gerechtigd de overeenkomst per eerst volgende vervaldatum, doch met een minimale opzegtermijn van één (1) maand, te beëindigen met dien verstande dat, indien zulks in de overeenkomst is vastgelegd, TTS aan opdrachtgever vervangende Apparatuur beschikbaar stelt tot het moment van werkelijke beëindiging van de overeenkomst, zonder tot opheffen van de storing gehouden te zijn.

9.10              Indien onderdelen, expliciet benodigd voor het opheffen van een storing niet (meer) verkrijgbaar zijn, is TTS gerechtigd de overeenkomst per eerst volgende vervaldatum, doch met een minimale opzegtermijn van één (1) maand, te beëindigen met dien verstande dat, indien in de overeenkomst vastgelegd, TTS aan opdrachtgever vervangende Apparatuur beschikbaar stelt tot het moment van werkelijke beëindiging van de overeenkomst, zonder tot opheffen van de storing gehouden te zijn.

9.11              Indien door TTS verkregen autorisaties, vergunningen en/of andere vormen van toestemming tot het uitvoeren van reparaties en/of het verkrijgen van Apparatuur en/of onderdelen daarvan en/of het verkrijgen van manuals en handleidingen, worden beëindigd, is TTS gerechtigd haar tarieven en/of verplichtingen aan te passen. Hierbij dient opdrachtgever door TTS binnen maximaal twee (2) weken na die beëindiging schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de mogelijke aanpassingen.

 

9.12 De werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd zullen  worden door gefactureerd aan de opdrachtgever.

10.  AANSPRAKELIJKHEID VOOR PROJECTWERKZAAMHEDEN

[TTS-Telecom] is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, kostenoverschrijdingen of vertragingen die kunnen optreden tijdens de uitvoering van projectwerkzaamheden. Door akkoord te gaan met deelname aan het project erkent de opdrachtgever dat er inherente risico’s verbonden zijn aan telecomprojectmanagement en -uitvoering.

 1. Fouten en Onvolkomenheden: [TTS-Telecom] streeft naar nauwkeurigheid en precisie in alle telecomprojectactiviteiten, maar kan niet garanderen dat fouten of onvolkomenheden volledig worden vermeden. Eventuele onjuistheden zullen naar beste vermogen worden gecorrigeerd.
 2. Kostenoverschrijdingen: [TTS-Telecom] behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het projectbudget als onvoorziene omstandigheden of onvoorziene complicaties de kosten verhogen. De opdrachtgever wordt tijdig op de hoogte gesteld van eventuele kostenoverschrijdingen en er wordt gezocht naar oplossingen om deze tot een minimum te beperken.
 3. Vertragingen: [TTS-Telecom] zal zich inspannen om het telecomproject binnen de afgesproken termijnen te voltooien. Echter, vertragingen kunnen optreden als gevolg van diverse factoren, waaronder onvoorziene omstandigheden, technische complicaties, of veranderingen in het telecomprojectbereik. [TTS-Telecom] zal redelijke inspanningen leveren om vertragingen tot een minimum te beperken en de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de planning.
 4. Aansprakelijkheidsbeperking: [TTS-Telecom] is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met telecomprojectwerkzaamheden, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zakelijke kansen, of reputatieschade.

Door het starten van telecomprojectwerkzaamheden met [TTS-Telecom] erkent de opdrachtgever deze disclaimer en aanvaardt hij de bijbehorende risico’s en verantwoordelijkheden.

TTS-Connect uw voip provider voor de zakelijke markt